Home
Mais
 
Maissorten
 
           
 
Hybride  
FAO
  Nutzung
  PYROXENIA  
130
  Silage  
  ZETA 140 S  
140
  Silage  
  TYRKIZIA  
180
  Silage  
  ZETA 200 S  
260
  Silage Biogas  
  CEKOB  
210
  Silage  
  CENOR  
210
  Silage Biogas  
  CEMILK 222  
220
  Silage  
  CELUX 225  
225
  Silage grain  
  CESTER 230  
230
  Silage  
  CEKLAD 235  
235
  Silage grain Biogas  
  CEBESTO  
240
  Silage Biogas  
  CESKOR  
240
  Silage Korn  
  CEMATA  
240
  Silage Biogas  
  CEBIR  
240
  Silage Biogas  
  CESEXO  
240
  Korn  
  CEMAX 245  
245
  Silage  
  CELIO 250  
250
  Silage Biogas  
  CELIVE  
250
  Silage Korn  
  CEMORA  
260
  Silage Biogas  
  CEMET 260  
260
  Silage Biogas  
  CEJINE  
260
  Silage  
  ERYTRINIA  
270
  Silage Korn  
  CELIDO  
270
  Silage Korn  
  CEGRAF  
270
  Korn  
  CEKRAS  
270
  Korn  
  CEWINR  
270
  Silage Korn  
  CEDUB  
280
  Korn  
  CERUBA  
290
  Korn  
  CEFIN  
290
  Silage  
  CEPLAN  
300
  Silage Korn Biogas  
  CENZUS  
300
  Silage Korn  
  CEVAHA  
320
  Silage Biogas  
  CELATE  
340
  Silage Biogas  
  CEBEN  
340
  Korn  
  CEFRAN  
340
  Silage Korn Biogas  
  CENTIS 350  
350
  Silage Korn  
  CEGURA  
360
  Silage Biogas  
  CEDONA  
370
  Korn  
  CESLAV  
400
  Silage Korn Biogas  

Silage Silage KOrn Korn Biogas Biogas
     
 


OSEVA MAISSAATGUT
Sortenkatalog 2019 (PDF 2,9 MB)

OSEVA Sortenkatalog

   
     
OSEVA, a. s. | info@oseva.de